PISANIE


,, Aceast? Sfânt? ?i Dumnezeiasc? Biseric? s 'a zidit din temelie în zilele acestea, unde se pr?znuie?te hramul Sfintei Troi?e ?i întru lauda Sfântului mucenic Panteleimon, în Domnia M?riei Sale Io Alixandru Nicolae ?u?u Voivod, ?i prin blagoslovenia Prea Sfin?eniei Sale p?rintelui [chirio] chir Nectarie, ?i cu silin?a ?i osteneala celor mai jos pomeni?i ctitori:
Postelnicu George Brutaru, Dinu Brutaru, Nicolae P?scaru, George Armanu, Mihalache Ion, Sima Cârstea, Stancu Ioni??, Ion Dumitrache, Matei Scarlat,  Necolae Radu, Kuna Hagica, Ni?u Ghiorghi Anghel, Dinu Pascaru, Stan Voicil?, Serd Iordache Nicol.,  Ion Me?teru Kruciaru, Milu Petraru; leat 1819".
   

Arhiepiscopia   Bucure?tilor
Protoieria Ploie?ti
Parohia  “Sfântul Pantelimon”
Str. Democra?iei, nr. 71

Scurt istoric
A.     Piatra de temelie a actualei biserici, a fost pus? în timpul Preotului Ene Dumitrescu, fost protopop al Ploe?tiului in anul 1912 .
Biserica are form? de cruce, iar în cuprinsul s?u se desf??oar?, într-o unitate perfect?, toate înc?perile tradi?ionale: pridvor, pronaos, naos ?i altar, deasupra c?rora se înal?? trei turle (arhitect Toma T. Socolescu).
O dat? cu venirea Preotului Petre T?riceanuau fost continuate lucr?rile de tencuial?, tâmpl?rie, cafasul ?i catapetesma. Lucr?rile au fost terminate în 1930.
     Între anii 1932-1936, a fost executat? pictura în ulei de pictorul italian Umberto Marchetti, în stil neo-apusean.
În urma cutremurului din 1940  Biserica a fost afectat? grav, iar turla mare a Biserici s-a pr?busit împreun? cu o parte din zidurile naosului ceea ce a impus ca în 1946 întocmirea unui proiect genral de lucr?ri din care s-a executat: din beton armat, stâlpii ?i centurile de sus?inere a turlei, care a fost rezidit?, s-au ref?cut zid?ria naosului, acoperi?ul, tencuiala interioar? ?i exterioar?, preo?i fiind Victor Iliescu ?i Alexandru Sl?vescu.
Lucr?rile de consolidare ?i refacere au continuat cu tencuirea, în 1956, a pere?ilor naosului, iar în 1964-1965 cu repara?ii, tencuieli ?i zugr?veli la pronaos, pridvor ?i turlele mici.
In anul 1966, lucr?rile de repara?ii au ajuns la acoperi?, schimbându-se învelitoarea veche din tabl? cu alta nou?.
 Între 1967-1969, pictorii Profeta Eugen ?i Zemlika Victor au executat pictura în pridvor, naos, parte din pronaos ?i altar ?i, totodat?, au restaurat pictura veche.
Acest sfânt loca? cu hramul Sf. Mucenic Pantelimon S-a resfin?it la 27 iulie 1969, în vremea în?eleptei arhip?storiri a Vrednicului de pomenire, P?rintelui Patriarh Justinian.
Biserica avea s? treac? îns? printr-o nou? ?i grea încercare. Cutremurul din 1977 a afectat grav pere?ii, ceea ce a impus efectuarea, începând din 1977, pân? în 1994, a unor noi lucr?ri de repara?ii, consolid?ri ?i de repictare a întregii suprafe?e interioare, sub conducerea Pr. Paroh Ioan Nicolae.
Aceast? Sfânt? Biseric? a fost pictat? în întregime din nou în tehnica fresc? în anul 1982 de pictorul prof. univ. Petre Achi?enie din Bucure?ti,iar stilul acestei este neo-catalan, caracteristica noii picturi const? în supradimensionarea staturii sfin?ilor
 Dup? încheierea tuturor lucr?rilor de renovare ?i repictare, biserica a fost resfin?it?, la 21 noiembrie 1994, de c?tre P.S. Vincen?iu Ploie?teanu, Episcop Vicar Patriarhal, de s?rb?toarea Intr?rii în Biseric? a Maicii Domnului, care a r?mas ca al doilea hram al Bisericii.
Dup? anul 1998 sub coducera Pr. Paroh Buldan Petre, ?i a Preotului Hagiu Gabriel s-au f?cut urm?toarele lucr?ri :
- s-a ref?cut acoperi?ul Bisericii în totalitate cu tabl? no?
- s-au lucr?ri de tecuieli exterioare ?i zugr?veli
- a fost  ref?cut? tâmp?ria în întregime
- a fost instal?t? cetral? de înc?lzire (pentru perioada iernii)
- au fost  instalate 5  unit??i de aer condi?ionat (pentru perioada verii)
 - biserica a fost îmbog??it? cu policandre.


B.     Clopotni?a executat? în 1947 sub conducerea Preo?ilor Alexandru Sl?vescu ?i Vasile Constantinescu din profile metalice.
    În 1995 sub coordonarea Pr. Ioan Nicolae ?i a Pr. Leonte Frangu, s-a început construc?ia actualei clopotni?e ce a fost terminat? în anul 2000 sub conducera Preo?ilor Buldan Petre ?i Hagiu Gabriel.
    S-a executat o Troi?? în anul 2004 în cinstea Sfântului Pantelimon (din mozaic).
    În 2005 s-a ridicat lumân?rarul în partea de Sud-Vest a Bisericii (pictat)
    În anul 2006 a fost executate: pavajul din fa?a Biserici (100m2 ) ?i treptele din granit negru

Cu voia lui Dumnezeu, prin dragostea credincio?ilor ?i mijlocirea Maicii Domnului ?i a Sfântului Pantelimon, s-au f?cut toate aceste lucr?ri, spre slava lui Dumnezeu.
Pr Paroh. Buldan Petre