PISANIE


,, Această Sfântă şi Dumnezeiască Biserică s 'a zidit din temelie în zilele acestea, unde se prăznuieşte hramul Sfintei Troiţe şi întru lauda Sfântului mucenic Panteleimon, în Domnia Măriei Sale Io Alixandru Nicolae Şuţu Voivod, şi prin blagoslovenia Prea Sfinţeniei Sale părintelui [chirio] chir Nectarie, şi cu silinţa şi osteneala celor mai jos pomeniţi ctitori:
Postelnicu George Brutaru, Dinu Brutaru, Nicolae Păscaru, George Armanu, Mihalache Ion, Sima Cârstea, Stancu Ioniţă, Ion Dumitrache, Matei Scarlat,  Necolae Radu, Kuna Hagica, Niţu Ghiorghi Anghel, Dinu Pascaru, Stan Voicilă, Serd Iordache Nicol.,  Ion Meşteru Kruciaru, Milu Petraru; leat 1819".
   

Arhiepiscopia   Bucureştilor
Protoieria Ploieşti
Parohia  “Sfântul Pantelimon”
Str. Democraţiei, nr. 71

Scurt istoric
A.     Piatra de temelie a actualei biserici, a fost pusă în timpul Preotului Ene Dumitrescu, fost protopop al Ploeştiului in anul 1912 .
Biserica are formă de cruce, iar în cuprinsul său se desfăşoară, într-o unitate perfectă, toate încăperile tradiţionale: pridvor, pronaos, naos şi altar, deasupra cărora se înalţă trei turle (arhitect Toma T. Socolescu).
O dată cu venirea Preotului Petre Tăriceanuau fost continuate lucrările de tencuială, tâmplărie, cafasul şi catapetesma. Lucrările au fost terminate în 1930.
     Între anii 1932-1936, a fost executată pictura în ulei de pictorul italian Umberto Marchetti, în stil neo-apusean.
În urma cutremurului din 1940  Biserica a fost afectată grav, iar turla mare a Biserici s-a prăbusit împreună cu o parte din zidurile naosului ceea ce a impus ca în 1946 întocmirea unui proiect genral de lucrări din care s-a executat: din beton armat, stâlpii şi centurile de susţinere a turlei, care a fost rezidită, s-au refăcut zidăria naosului, acoperişul, tencuiala interioară şi exterioară, preoţi fiind Victor Iliescu şi Alexandru Slăvescu.
Lucrările de consolidare şi refacere au continuat cu tencuirea, în 1956, a pereţilor naosului, iar în 1964-1965 cu reparaţii, tencuieli şi zugrăveli la pronaos, pridvor şi turlele mici.
In anul 1966, lucrările de reparaţii au ajuns la acoperiş, schimbându-se învelitoarea veche din tablă cu alta nouă.
 Între 1967-1969, pictorii Profeta Eugen şi Zemlika Victor au executat pictura în pridvor, naos, parte din pronaos şi altar şi, totodată, au restaurat pictura veche.
Acest sfânt locaş cu hramul Sf. Mucenic Pantelimon S-a resfinţit la 27 iulie 1969, în vremea înţeleptei arhipăstoriri a Vrednicului de pomenire, Părintelui Patriarh Justinian.
Biserica avea să treacă însă printr-o nouă şi grea încercare. Cutremurul din 1977 a afectat grav pereţii, ceea ce a impus efectuarea, începând din 1977, până în 1994, a unor noi lucrări de reparaţii, consolidări şi de repictare a întregii suprafeţe interioare, sub conducerea Pr. Paroh Ioan Nicolae.
Această Sfântă Biserică a fost pictată în întregime din nou în tehnica frescă în anul 1982 de pictorul prof. univ. Petre Achiţenie din Bucureşti,iar stilul acestei este neo-catalan, caracteristica noii picturi constă în supradimensionarea staturii sfinţilor
 După încheierea tuturor lucrărilor de renovare şi repictare, biserica a fost resfinţită, la 21 noiembrie 1994, de către P.S. Vincenţiu Ploieşteanu, Episcop Vicar Patriarhal, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, care a rămas ca al doilea hram al Bisericii.
După anul 1998 sub coducera Pr. Paroh Buldan Petre, şi a Preotului Hagiu Gabriel s-au făcut următoarele lucrări :
- s-a refăcut acoperişul Bisericii în totalitate cu tablă noă
- s-au lucrări de tecuieli exterioare şi zugrăveli
- a fost  refăcută tâmpăria în întregime
- a fost instalătă cetrală de încălzire (pentru perioada iernii)
- au fost  instalate 5  unităţi de aer condiţionat (pentru perioada verii)
 - biserica a fost îmbogăţită cu policandre.


B.     Clopotniţa executată în 1947 sub conducerea Preoţilor Alexandru Slăvescu şi Vasile Constantinescu din profile metalice.
    În 1995 sub coordonarea Pr. Ioan Nicolae şi a Pr. Leonte Frangu, s-a început construcţia actualei clopotniţe ce a fost terminată în anul 2000 sub conducera Preoţilor Buldan Petre şi Hagiu Gabriel.
    S-a executat o Troiţă în anul 2004 în cinstea Sfântului Pantelimon (din mozaic).
    În 2005 s-a ridicat lumânărarul în partea de Sud-Vest a Bisericii (pictat)
    În anul 2006 a fost executate: pavajul din faţa Biserici (100m2 ) şi treptele din granit negru

Cu voia lui Dumnezeu, prin dragostea credincioşilor şi mijlocirea Maicii Domnului şi a Sfântului Pantelimon, s-au făcut toate aceste lucrări, spre slava lui Dumnezeu.
Pr Paroh. Buldan Petre